This BrandYourself profile is automatically optimized to show up high in Google

aliyaghoobi

aliyaghoobi's Bio:

کلیه دعاوی مربوط به شهرداری : شهرداری ها بر اساس بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، می توانند متناسب با خدمتی که ارائه می دهند، از شهروندان بهای خدمات دریافت دارند. در صورتی که اساساً شهرداری بابت مسائلی مانند ایجاد درب، خدمتی به شهروندان ارائه نمی دهد که بر مبنای آن بهای خدمات اخذ نماید. (مغایرت عوارض با درب اضافی با بند ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها) کلیه دعاوی مربوط به شهرداری صدور پروانه وظیفه شهرداری است و ممنوعیت آن نیازمند حکمی در طرح تفصیلی است و صرف شکایت همسایه و طرح ادعاهایی مانند کسر نورگیر ملک همسایه ناشی از ساخت ملک مجاور، نباید مانع صدور پروانه باشد؛ در غیر این صورت برای الزام به صدور پروانه باید در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمود. شهرداري تهران با گذاشتن عنوان فضاي سبز بر زميني در منطقه سعادت اباد به متراژ ٣٨٥ متر مانع از صدو پروانه ساختمان براي بنده شده و مي گويد بايد پول بدهيد كه از طرح خارج شود یا بخشي از زمين را واگذار كنيد به شهرداري.حال سوال اينكه مگر شهرداري ميتواند بدون پيشبيني بودجه مورد نظر براي حفظ حقوق مالكين، منطقه اي را فضايي سبز كند؟ راهکار عملي براي طرح دعوا عليه شهرداري چیست؟ ، شکایت کیفری علیه شهرداری ، کلیه دعاوی مربوط به شهرداری این شهرداری نیست که برای زمینی، کاربری ای مانند فضای سبز تعیین می کند بلکه شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری را تعیین می نماید و این موضوع در طرح تفصیلی منعکس شده و شهرداری باید از مصوبه شورای مذکور و طرح تفصیلی تبعیت کند. در ثانی اقدامی جهت انتفای طرح در رویه عملی با شکست مواجه خواهد شد زیرا این عنصر «ضرورت اجرای عملی» نیست که که برای طرح عمومی و عمرانی لازم است بلکه «احتیاج صرف شهر به کاربری خاص» کفایت می کند البته در نگاهی این موضوعات مترادف بوده و میان بالقوه و بالفعل بودن آنها تفاوت ایجاد می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز عدم اجرای طرح، در مهلت مقرر قانونی را از موجبات انتفای طرح ندانسته است و طبق قانون تعیین وضعیت فقط مالک را از حقوق مالکانه برخوردار می داند. لذا باید طرح دعوای الزام به صدور پروانه ساخت با کاربری مجاورین را علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری مطرح نمود. موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده : مشاوره حقوقی وکیل حقوقی وکیل خانواده وکیل کیفری طلاق کمیسیون ماده 100 شهرداری ثبت شرکت
© 2020 BrandYourself - Manage your online reputation